Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019;

Tại Hội trường tầng 3 Công ty CP công nghiệp môi trường 9 – URENCO9 (Khu CN Phú Minh – Phường Cổ Nhuế 2 – Quận Bắc Từ Liêm – HN)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty URENCO9 đã diễn ra và thành công tốt đẹp:

1. Thành phần tham dự:

 • Ông: Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch HĐQT
 • Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT
 • Bà: Nguyễn Thị Thanh Việt – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
 • Bà: Hồ Lan Hương – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Cty
 • Bà: Khắc Thị Hà – Thành viên HĐQT – Trưởng BKS, kế toán Cty
 • Ông: Nguyễn Thạch Hoàng – Phó Giám đốc Công ty
 • Ông: Phạm Cao Dũng – Phó Giám đốc Công ty
 • Bà: Phạm Thị Hợi – Thành viên Ban kiểm soát

Và toàn thể 51 cổ đông, đại diện cổ đông Công ty cổ phần CN Môi Trường 9 – Urenco9 (tương đương với số cổ phần 499,267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,746 %)

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuyến Nghĩ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

– Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt là: 58 cổ đông đại diện cho 500,000 cổ phần – chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Môi Trường 9 – Urenco 9 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội .

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

 • Ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Đoàn
 • Ông Đoàn Hồng Quang – Ủy viên
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Việt – Ủy viên

Thư ký:

 • Bà Hồ Thanh Hoa

Ban kiểm phiếu:

 • Bà: Lê Thị Đan – Trưởng ban
 • Bà: Phạm Thị Thu Phương – Ủy viên
 • Ông: Phạm Đức Hiệp – Ủy viên
 • Bà: Vũ Ái Loan –

  Ủy viên

 • Bà: Khắc Thị Hà – Ủy viên
 • Bà: Phạm Thị Hợi – Ủy viên

4. Các nội dung chính đã được thông qua tại Đại hội:

 • Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
 • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
 • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
 • Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019.
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
 • Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Urenco 9     

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội kết thúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh được ghi lại tại Đại hội: